Human Resource Policy

Competence Accountability Readiness to Change Efficiency

 

Competence ( สมรรถภาพในการทำงานที่ดี ) คือ การรู้จักประเมินศักยภาพ ความรู้
( Knowledge ) ทักษะ ( Skills ) และแรงจูงใจ ( Motive ) ของตนเองเพื่อพัฒนา
การทำงานของตนเองอยู่เสมอ มีการทำงานอย่างมืออาชีพ

Accountability ( ความรับผิดชอบ ) คือ การทำงานด้วยสำนึกในหน้าที่ที่ตัวเอง
ได้รับและกล้าแสดงความ รับผิดชอบและรับผิดชอบในผลงานที่ตัวเองได้ทำ
และมีส่วนร่วมภายใต้หลักการอันถูกต้องอย่างโปร่งใสตรงไปตรง

Readiness to Change ( พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ) คือ
มีจิตใจใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติที่ต่อการเรียนรู้และพัฒนาด้วย
ตนเอง มีทักษะในการค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ

Efficiency ( ประสิทธิภาพในการทำงาน ) คือ การทำงานอย่างมีเป้าหมาย
มีการพัฒนาระบบ ระเบียบ พิธีปฏิบัติต่างๆ ให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อ
ทิศทาง การทำงานของบริษัทฯ

Home l About us l Career l Contact us

© 2010, kengSeng Group Of Company. All Rights Reserved

create&design by watcharaporn sungkhaphan